Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser for Arendal Tennisklubb

Medlemmene plikter å forholde seg til alle klubbens regler, kommunens regler for bruk av tennishallen, samt Tennisforbundets generelle regler for tennisspillere.

Bruk av tennishallen

1. Hallen eies av Arendal kommune. Alle medlemmer plikter å forholde seg til det til enhver tid gjeldende hallreglementet.

2. Bane kan kun benyttes når den er booket individuelt eller av ATK

3. Ved booking plikter man å oppføre navn på samtlige medspillere. Den som booker har ansvar for å sjekke at alle medspillere har banerettigheter. (Eksempelvis kan man ikke ta med basismedlemmer eller ikke-medlemmer på en tid reservert for hovedmedlemmer.)

4. Ved deltakelse i organiserte treningspartier skal man følge instruksene fra treneren. Trener har rett til å bortvise personer fra trening som ikke har korrekt utstyr eller ikke følger pålegg.

5. Hovedtrener har til enhver tid rett til å vise bort alle brukere av hallen som følge av feil utstyr, feil bruk av hallen eller annen uakseptabel oppførsel. Personer som vises bort skal umiddelbart forlate banen.

Kommersiell virksomhet

1. Det er ikke tillatt å benytte hallen eller informasjon fra ATK’s nett- eller Facebookside, medlemsregister eller andre databaser man får tilgang til gjennom klubben til kommersiell virksomhet uten at dette på forhånd er skriftlig godkjent av ATK’s styre.

2. Alt salg av privattimer eller andre treningsopplegg i hallen skal skje i klubbens regi, og skal faktureres og avlønnes gjennom klubben.

3. Kjøp av trenertjenester i hallen skal skje gjennom ATK dersom ikke annet er skriftlig godkjent av ATK’s styre.

Økonomiske betingelser

Alle medlemmer plikter å betale for medlemskap og treninger og kurs de eventuelt deltar på i klubbens regi. Bookingrettigheter faller automatisk bort ved manglende betaling. Det er det enkelte medlems plikt å melde seg ut av klubben dersom man ikke lenger ønsker å være medlem. Ved utmelding inne i et medlemsår/semester vil hverken deler av medlemsavgiften eller eventuell kursavgift refunderes.

Sanksjoner ved brudd på reglene

Brudd på reglementet kan føre til midlertidig eller permanent utestengelse fra treningspartier, midlertidig eller permanent inndragelse av medlemskapet avhengig av bruddets alvorlighetsgrad. Slike reaksjoner vil iverksettes av styret og alltid begrunnes skriftlig overfor medlemmet det gjelder. Ved bortvisning/utestengelse vil medlemmet ikke få refundert kurs- eller medlemsavgift.

Mvh

Arendal Tennisklubb, Styret